Vedtægter

VEDTÆGTER for Løbeklubben Havstrygerne

§1 Klubbens navn er “Løbeklubben Havstrygerne” (note 1). Stiftet 11/8-1988. Klubbens hjemsted er Hirtshals.
§2 Klubbens formål er at fremme interessen for at   dyrke motionsløb.
§3 Enhver, som ikke har økonomisk mellemværende med andre idrætsklubber, kan optages som medlem.
§4 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden februar–marts. Kun medlemmer har stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på bestyrelsens foranledning, eller når ¼ af medlemmerne fremsætter skriftligt begæring herom, med angivelse af dagsordenen overfor bestyrelsen, idet bestyrelsen da er forpligtet til inden   14 dage at indkalde til generalforsamling.
§5 Indkaldelse til enhver generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 8 dages varsel på klubbens hjemmeside samt pr. mail til de af klubbens medlemmer, der har oplyst en mailadresse.
§6 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
§7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af fremsatte forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
§8 Generalforsamlingen vælger blandt klubbens   medlemmer en bestyrelse på 5 medlemmer. Valget er gældende for 2 år, således at henholdsvis 2 og 3 medlemmer afgår hvert år. Om nødvendigt, foretages lodtrækning om, hvem der skal afgå. Hvert år vælges 2 suppleanter, hvis valg alene er gældende for 1 år.
§9 Umiddelbart efter den   ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, kasserer og sekretær.
§10 Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens   stemme afgørende.
§11 Klubben tegnes af bestyrelsens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
§12 Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12.
§13 Regnskabet revideres af en  revisor, valgt af generalforsamlingen.
§14 Forslag om ændringer i  vedtægterne, samt forslag om opløsning af klubben, kan alene vedtages, såfremt indkaldelse til generalforsamling har indeholdt meddelelse om, at et sådant forslag vil blive fremsat.Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.Til vedtagelse af forslag om ophævelse af klubben kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer hvorefter bestyrelsen er forpligtiget inden 14 dage, med mindst 8 dage og højst 14 dages varsel, at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, alene med forslaget om opløsning af klubben på dagsordenen, og endelig godkendelse af forslag om ophævelse af klubben kan da ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.
§15 I tilfælde af opløsning af klubben, tilfalder klubbens midler en eller flere motions- eller sportsklubber i postdistrikt 9850, efter den på det tidspunkts siddende bestyrelses beslutning

.* Note (1) På generalforsamlingen 28/2-2004 skiftede klubben navn fra det oprindelige navn: “Havstrygerne – Hirtshals Motionsløb” til “Løbeklubben Havstrygerne”.